FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व २०९८।८०को लागि वेरोजगार व्यक्ति सूचिकरण हुनेबारे सूचना!

सूचिकरणको लागि आवश्यक निवेदन फारम फर्म्याट यसैसाथ संलग्न गरिएको जानकारी गराईन्छ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

विषयगत शाखा: