Decisions

कार्यपालिका बैठक ७६ औ

कार्यपालिका बैठक

६६ औ बोर्ड बैंठक

६६ औ बोर्ड बैंठक २०७६ माघ १९ गते

छैठौ नगरसभा

छैठौ नगरसभा मिति २०७६ पौष २५ गते नगरसभाको निर्णय

कार्यपालिका बैठक २०७६ पौष १६ र २३

कार्यपालिका बैठक २०७६ पौष १६ र २३

मिति २०७६।०७।१९ नगर कार्यपालिकाको निर्णय

मिति २०७६।०७।१९ को नगर कार्यपालिका बैंठकको निर्णय

आर्थिक ऐन २०७५

राप्ती नगरपालिकााको आर्थिक ऐन २०७५ तेस्रो नगरसभा निर्णय नं.१ बाट पारित गरियो ।