FAQs Complain Problems

Decisions

९० बैठकको निर्णय २०७८।०२।०७

९० बैठकको निर्णय २०७८।०२।२३

८५ औ का पा बैठक मिति २०७७।११।२७

८५ औ का पा बैठक मिति २०७७।११।२७

८४ औ का पा बैठक मिति २०७७।११।१६

८४ औ का पा बैठक मिति २०७७।११।१६

कार्यपालिका बैठक निर्णय ७९, ८० र ८१

कार्यपालिका बैठक निर्णय ७९, ८० र ८१

७८ कार्यपालिका बैंठक

७८ कार्यपालिका बैंठक

कार्यपालिका बैठक ७६ औ

कार्यपालिका बैठक

६६ औ बोर्ड बैंठक

६६ औ बोर्ड बैंठक २०७६ माघ १९ गते

छैठौ नगरसभा

छैठौ नगरसभा मिति २०७६ पौष २५ गते नगरसभाको निर्णय

कार्यपालिका बैठक २०७६ पौष १६ र २३

कार्यपालिका बैठक २०७६ पौष १६ र २३

मिति २०७६।०७।१९ नगर कार्यपालिकाको निर्णय

मिति २०७६।०७।१९ को नगर कार्यपालिका बैंठकको निर्णय

आर्थिक ऐन २०७५

राप्ती नगरपालिकााको आर्थिक ऐन २०७५ तेस्रो नगरसभा निर्णय नं.१ बाट पारित गरियो ।