FAQs Complain Problems

Municipal Decisions

भू-उपयोग परिषदको निर्णय

भू-उपयोग परिषदको राप्ती नगरपालिका क्षेत्र भित्रका जग्गाको भू उपयोग वर्गीकरण सम्बन्धि  निर्णय

११ औँ नगरसभाका निर्णय लगायत नीति तथा कार्यक्रम विवरण आ व २०७९।०८०

यस भित्र

१. नीति तथा कार्यक्रम २०७९

२. बजेट बक्तव्य २०७९

३. नगर सभा प्रस्ताव तथा निर्णय 

४. विनियोजन ऐन २०७९

५. लेखा समितिको प्रतिवेदन २०७९

६.  न्यायिक समितिको प्रतिवेदन