FAQs Complain Problems

Municipal Board's Decisions

आठौ का पा बैठक निर्णय २०७९।०६।०९

आठौ का पा बैठक निर्णय २०७९।०६।०९

छैठौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

छैठौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (श्रावण महिना)

पाचौ कार्यपालिका बैंठक

पाचौ कार्यपालिका बैंठक

११ औँ नगरसभाका निर्णय लगायत नीति तथा कार्यक्रम विवरण आ व २०७९।०८०

यस भित्र

१. नीति तथा कार्यक्रम २०७९

२. बजेट बक्तव्य २०७९

३. नगर सभा प्रस्ताव तथा निर्णय 

४. विनियोजन ऐन २०७९

५. लेखा समितिको प्रतिवेदन २०७९

६.  न्यायिक समितिको प्रतिवेदन 

Pages