FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

मासिक खर्च सार्वजनिक

मासिक खर्च सार्वजनिक

कोभिड १९ राहत लाभग्राहीहरुको बैँक खाता उपलब्ध गराउने बारे वडा कार्यालय सबै

प्रस्तुत विषयमा संघिय कार्यक्रम बमोजिम तहाँ वडाबाट कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित भई राहत लाभग्राहीको सुचिमा सुचिकृत भएका यसैसाथ संलग्न विवरण बमोजिमका लाभग्राहीहरुलाई रु १०००० ।- का दरले राहत रकम उपल्बध गराउन निजहरुको NIC Asia बैँकमा खाता खोली सो को विवरण एकमुष्ठ रुपमा १९ गते भित्र नगरपालिका कार्या

सेवा प्रवाह बन्द स्मब्नधी सुचना

सेवा प्रवाह बन्द स्मब्नधी सुचना

Pages