कार्यपालिका बैठकका निर्णय (मिति २०७५-०६-२५ देखी २०७५-१०-२१ सम्मको)