FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउनेबारे वडा कार्यालयलाई सूचना

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सम्बन्धित विरामी/परिवारले तपशील बमोजिम अनुसूची  १ अनुसार मेडिकल प्रमाणित गराई अनुसूची २ अनुसार वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन र वडा बाट खातामा रकम जम्माहुने व्यवस्था गरी  अनुसूची ३ बमोजिम भुक्तानी भएको रकमको सोधभर्ना माग गर्नु/गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ। थप जानकारीको लागि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ यसै सूचना साथ उपलब्ध रहेको जानकारी गराईन्छ।

Supporting Documents: 

विषयगत शाखा: