FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

एम आइ एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको सिप परिक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुसी सूचना ।

गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग सिंहदरबार काठमाडौंबाट प्रकाशित मिति २०७६।०६।१७ गते प्रकाशित संक्षिप्त सूचीमा छनौट भएका देहायका उमेद्वारहरुको राप्ती नगरपालिका कार्यालय भण्डारामा हुने कम्प्यूटर सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता मिति २०७६ कार्तिक २३ गते हुने हुँदा सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम सुचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धी सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।