कार्यापालिका बैठकका निर्णयहरु (२०७५ असोज १ गते सम्मको)