सूचना तथा समाचार

कृषि पकेट क्षेत्रको निर्धारणको लागि माग पत्र दर्ता सम्बन्धी सूचना!

राप्ती नगरपालिका भित्र कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारणको लागि माग पत्र दर्ता सम्बन्धी सूचना तथा मागपत्र नवेदनको ढाँचा यसै साथ संलग्न रहेको जानकारी गराईन्छ।

रोजगार संयोजक पदको परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको सूचना

रोजगार संयोजक पदको परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको सूचना

Pages