सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य सेवा तर्फ रिक्त रहेका प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुमा दरखास्त आव्हान गरिएको सुचना

स्वास्थ्य सेवा तर्फ रिक्त रहेका प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुमा दरखास्त आव्हान गरिएको सुचना

लागत अनुमान (दर रेट) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना!

प्रस्तुत विषयमा यस राप्ती नगरपालीकामा कोभिड १० संक्रमण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पत्रमा उल्लेखित सामानहरुको दररेट यसै  महिना भित्र उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ।

Pages