FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

विद्यालयहरुको दोस्रो त्रैमासिक तलब तथा दिवा खाजा खर्च निकासा सम्बन्धमा!

राप्ती नगरपालिका चितवन को आ व २०७७/०७८ को विद्यालयहरुको दोस्रो त्रैमासिक तलब लगायत दिवा खाजा खर्च निकासा विवरण यसै साथ संलग्न PDF फाईल प्राप्त गर्न सकिने सम्बन्धित सबैमा सुचित गरिन्छ।

विद्यालयहरुलाई रकम निकासा सम्बन्धमा

प्रथम त्रैमासिक तलब भत्ता र चाड पर्व सहित न.पा. आन्तरिक तर्फको स. का. तलब एवम प्रोत्साहन रकम निकासा विवरण यसै साथ प्राप्त गर्नु हुन सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचित गरिन्छ।

करार शिक्षकको विवरण सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस राप्ती नगरपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुमा प्राथमिक तहको साधारण दरवन्दिमा करारमा कार्यरत शिक्षकहररुको विवरण स्थायी शिक्षक पदस्थापन प्रयोजनका लागि तपशिल बमोजिमको सुचि प्रकाशित गरिएको छ। यसअनुसार आफ्नो विवरण फरक पर्न गएमा आवश्यक प्रमाण सहित २०७६।०७।२४ गते सम्ममा यस कार्यलयमा सम्पर्