FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट मिति २०७५।०९।११ मा प्रकाशित वि.नं.

नगर सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धी सुचना ।

नगर सभाको बैठक बस्ने मिति २०७५ पौष २२ गते हुने भएको हुदा सम्बन्धी सबैमा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण (IEE) सम्बन्धी राय सुझावको लागि सार्वजनिक सुचना ।

प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण (IEE)  सम्बन्धी राय सुझावको लागि सार्वजनिक सुचना १५ दिन भित्र नगर कार्यपालिकामा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Pages