FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

सव इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन

मिति २०७५।०७।०९ मा प्रकाशित वि.नं. १३/०७५-७६ को सव इन्जिनियर पदको अन्तरवार्ता मिति २०७५।०८।२१ गते सम्पन्न भइ नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ ।

सव इन्जिनियर पदको संक्षिप्त सची प्रकाशन गरिएको ।

मिति २०७५।०७।०९ मा प्रकाशित वि.नं. १३ को सव इन्जिनियर पदको संक्षिप्त सची प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सचना प्रकाशन गरिएको छ ।

सव इन्जिनियर पद सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना !

सव इन्जिनियर पद सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना अनुसार इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्रमा यस कार्यालयमा दरखास्त दिन सक्नेछन ।

साथै दरखास्त फारम संलग्न छ ।

Pages