अ.न.मी. पदको बैकल्पिक उमेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना!