जिन्सी लगायतको सामग्री विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालय सवै

श्री विषयगत शाखा का

जिन्सी लगायतको सामग्री विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।