FAQs Complain Problems

ना प्रा स पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट मिति २०८०।०३।१२ मा प्रकाशित वि.नं. /०७९/८० को कृषी तर्फ ना प्रा स पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएकोमा संक्षिप्त सूची छनौट तथा सिफारिस समितिको निर्णयानुसार देहायका उम्मेद्वार संक्षिप्त सूचीमा पर्न सफल हुनुभएको हुँदा तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा अन्तरवार्ता परिक्षा कार्यक्रम संचालन हुने भएकोले अन्तरवार्तामा सक्कलै प्रमाण पत्र सहित समय सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ३० मिनेट अगावै उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट मिति २०८०।०३।१२ मा प्रकाशित वि.नं. /०७९/८० को कृषी तर्फ ना प्रा स पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएकोमा संक्षिप्त सूची छनौट तथा सिफारिस समितिको निर्णयानुसार देहायका उम्मेद्वार संक्षिप्त सूचीमा पर्न सफल हुनुभएको हुँदा तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा अन्तरवार्ता परिक्षा कार्यक्रम संचालन हुने भएकोले अन्तरवार्तामा सक्कलै प्रमाण पत्र सहित समय सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ३० मिनेट अगावै उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.