भाषाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै।