वार्षिक खरिद योजना माग गरिएको बारे सबै वडा कार्यालयलाई पत्र