FAQs Complain Problems

राजश्व रकम दाखिला अवधि सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा आ.व. २०७९।०८० को तहाँ वडामा उठेको सबै प्रकारको राजश्व मिति २०८०।०३।२९ गते १ बजे भित्र राजश्व दाखिला गरी सोको बैंक भौचर लेखा शाखामा बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.