FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जिन्सी लगायतको सामग्री विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालय सवै

श्री विषयगत शाखा का

जिन्सी लगायतको सामग्री विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

वडा कार्यालयको लागि सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

वडा कार्यालयको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages